Khazatown Blues

Surviving schooldays in Khazatown is not child's play.

World Design Capital 2014 recognised project. Tweet us on #WDC446

A game by Lisa, Talita, Ludwe, Lwazi, Onke and Vuyani. Ikamvacoders from Ikamva Youth. We used a Processing.js library built by Pomax. You can try Pomax's tutorial if you want to make your own Mario game.

The name of the game is Khazatown Blues. Going to school in khazatown is not a child”s play. You have to watch your back!! Bullies are out to GET YOU therefore make sure you GET all the life supporters to survive in the game.

isiXhosa

Funeka ubaleke abaxhaphazi abanomona ngemfundo yakho Kunye nenqununu engcolileyo engxothayo xa ufike emva kwexesha. Ukuze uhlale uphilile funeke utye incwdi ezininzi kangangako ukwaziyo. Funeke ungavumeli ungene kwindawo eneziyobisi ngoba uzofa.